Nie ma to jak statek online dating

Update Star includes support for many languages such as English, German, French, Italian, Hungarian, Russian and many more.

You can choose your language settings from within the program.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/227 z dnia 9 lutego 2017 r. substancję wpisano na listę kandydacką „substancji wzbudzających szczególnie duże obawy” (SVHC) w celu ewentualnego włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia REACH. RAC zgodził się z zawartym w dokumentacji zgodnej z załącznikiem XV wnioskiem, że ograniczenie wszystkich zastosowań deca BDE, z pewnymi konkretnymi wyjątkami, zmniejszyłoby w największym możliwym stopniu emisję deca BDE w perspektywie średnio- do długoterminowej. SEAC wydał opinię, wskazując, że proponowane ograniczenie z pewnymi zmianami wprowadzonymi przez SEAC, jest najwłaściwszym środkiem ogólnounijnym służącym zmniejszeniu emisji deca BDE w ujęciu kosztów i korzyści społeczno-ekonomicznych.

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do eteru bis(pentabromofenylowego) (Tekst mający znaczenie dla EOG. W odpowiedzi na wniosek Norwegii, Komisja uznała, że objęcie deca BDE obowiązkiem uzyskania zezwolenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 nie jest już najwłaściwszym środkiem regulacyjnym. Komisja zwróciła się do Europejskiej Agencji Chemikaliów („Agencja”) z wnioskiem o przygotowanie dokumentacji zgodnej z wymogami załącznika XV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 („dokumentacja zgodna z załącznikiem XV”) w celu rozpoczęcia procesu wprowadzania ograniczeń na mocy art. Opinia SEAC opierała się na efektywności kosztowej proponowanego ograniczenia wraz ze zmianami, oraz na szeregu innych jakościowych przesłanek.

Należy również ustanowić wyłączenia w odniesieniu do produkcji i wprowadzania do obrotu części zamiennych do statków powietrznych, tak cywilnych, jak i wojskowych, wyprodukowanych przed wygaśnięciem wspomnianego okresu. () lub z zatwierdzeniem projektu na podstawie przepisów krajowych jednego z umawiających się państw Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), ewentualnie w oparciu o świadectwo zdatności do lotu wystawione przez jedno z państw ICAO na podstawie załącznika 8 do konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym; ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r.

Comments